Stavebné konanie

Stavebné konanie je osobitným druhom správneho konania, v ktorom stavebný úrad rozhoduje o stavebnom povolení na stavbu, na zmenu stavby alebo udržiavacích prác na stavbe.
Právna úprava stavebného konania je upravená v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon") a vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška"). Okrem uvedených právnych predpisov sa na stavebné konanie subsidiárne vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok"). V stavebnom zákone upravujú stavebné konanie najmä ust. § 60 až § 70.

Stavba:
Pozemná (bytové a nebytové budovy)

  • Rodinný dom (do 3bytových jednotiek)
  • Bytový /polyfunkčný dom
  • Nebytové budovy


Inžinierske stavby

  • Cesty, dráhy, mosty, tunely
  • Diaľkové a miestne rozvody – plyn, elektro, voda, kanál
  • Ostatné inž. stavby


 

Please publish modules in offcanvas position.