Vyňatie pôdy

Nie každý kúpený pozemok je stavebným pozemkom. V prípade, že pozemok je poľnohospodárskou pôdou (orná pôda, záhrada, ovocný sad ... ) nie je na nej možná výstavba bez zabezpečenia procesu vyňatia tejto pôdy z pôdneho fondu.
V zmysle zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečíme :

STANOVISKO K ZMENE DRUHU POZEMKU §9
TRVALÉ / DOČASNÉ ODŇATIE POĽN.PôDY §17
VYDANIE STANOVISKA DO 1 ROKA §18
VYDANIE STANOVISKA INTRAVILÁN §17
LEGALIZÁCIA STAVBY ,DODATOČNÁ ZMENA DRUHU POZEMKU §19

V prípade zanedbania tejto povinnosti hrozí fyzickej / právnickej osobe pokuta od 166 do 166.000€ za 1Ha zabranej poľnohospodárskej pôdy v závislosti od závažnosti priestupku.

Please publish modules in offcanvas position.